JAN FATKA
Portrét Jana Fatku, kontrolóra Štátnej Tlačiarne Cenín v Prahe, ktorého rukami prešli poštové známky všetkých českých a slovenských prezidentov od čias Gustáva Husáka. Výnimkou nebol ani prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
JAN FATKA
Portrait of Jan Fatka, inspector of the State Printing House of values in Prague, whose hands have passed the postage stamps of all Czech and Slovak presidents since the time of Gustav Husák. The President of the Slovak Republic Andrej Kiska was no exception.
VLADIMÍR MEČIAR
Vladimír Mečiar - bývalý slovenský právnik a politik. Bol prvým, tretím a piatym predsedom vlády Slovenskej republiky v 90. rokoch 20. storočia. Počas prvého desaťročia po Nežnej revolúcii bol najpopulárnejším slovenským politikom. Často bol označovaný za populistu s autoritárskym správaním. Spolu s Václavom Klausom bol hlavným aktérom rozdelenia Československa. Dnes si užíva dôchodok na svojej farme v Dolnej Porube, kde sa vo veľkom venuje pestovaniu ovocia a výrobe liehovín.
VLADIMÍR MEČIAR
Vladimír Mečiar - former Slovak lawyer and politician. He was the first, third and fifth Prime Minister of the Slovak Republic in the 1990s. During the first decade after the Gentle Revolution, he was the most popular Slovak politician. He was often described as a populist with authoritarian behavior. Together with Václav Klaus, he was the main actor in the division of Czechoslovakia. Today, he enjoys a pension on his farm in Dolná Poruba, where he is heavily involved in fruit growing and the production of spirits.
SPOMIENKA NA ĽUDMILU
Pani Margaréta Cervanová s portrétom svojej dcéry Ľudmily Cervanovej, ktorú 9. júla 1976 znásilnili a neskôr zavraždili. Ide o jednu z najdlhších a najrozporuplnejších káuz v slovenskej justícii.
A MEMORY OF ĽUDMILA
Mrs. Margaréta Cervanová with a portrait of her daughter Ľudmila Cervanová, who was raped on July 9, 1976 and later murdered. It is one of the longest and most controversial cases in the Slovak judiciary.
APARTMÁN 108
Volebná noc Andreja Kisku, občianskeho kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky. Oslava víťazstva v úzkom kruhu najbližších po oznámení volebných výsledkov.
APARTMENT 108
Election night of Andrej Kiska, a civic candidate for the post of President of the Slovak Republic. Celebration of the victory in a close circle of the closest after the announcement of the election results.
DON IS GONE
Posledná rozlúčka so slovenským rímskokatolíckym kňazom, saleziánom, spisovateľom a filantropomdonom Antonom Srholcom, ktorá sa konala v bratislavskej farnosti Blumentál a neskôr vo farskomkostole sv. Michala v rodnej Skalici. Rozlúčiť sa prišli viaceré známe osobnosti, ale hlavne množstvo bežných ľudí, pre ktorých bol životným vzorom.
DON IS GONE
The last farewell to the Slovak Roman Catholic priest, Salesian, writer and philanthropist Anton Srholec, which took place in the Bratislava parish of Blumentál and later in the parish church of St. Michal in his native Skalica. Several celebrities came to say goodbye, but especially a number of ordinary people for whom he was a role model.
Back to Top