KAUZA KUCIAK
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rozpútala vášne naprieč Slovenskom. Pod tlakom verejnosti, ktorá požaduje objasnenie skutku boli odhalené skutočnosti na základe ktorých bol z objednávky vraždy obžalovaný kontroverzný podnikateľ Marián Kočner. Jeho napojenie na najvyššie politické kruhy viedlo k odvolaniu ministra vnútra Roberta Kaliňáka a neskôr aj k demisii premiéra Roberta Fica. Vyšetrovanie odhalilo nevídanú mieru korupcie v slovenskom súdnictve. Napriek vypátraniu samotného vraha Miroslava Marčeka sú v súčasnosti Marián Kočner a Alena Zsuzsová pre nedostatok priamych dôkazov oslobodení spod obžaloby. Kauza putuje pred najvyšší súd Slovenskej republiky a rodiny zavraždených spolu s verejnosťou v napätí očakávajú finálny verdikt. 

THE KUCIAK CASE
The murder of investigative journalist Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová unleashed passions across Slovakia. Under pressure from the public, who demanded clarification of the act, the facts on the basis of which the controversial businessman Marián Kočner was accused of ordering murder were revealed. His connection to the highest political circles led to the dismissal of the Minister of the Interior, Robert Kaliňák, and later to the resignation of Prime Minister Robert Fico. The investigation revealed an unprecedented level of corruption in the Slovak judiciary. Despite the search for the murderer Miroslav Marček himself, Marián Kočner and Alena Zsuzsová are currently acquitted for the lack of direct evidence. The case is before the Supreme Court of the Slovak Republic and the families of the murdered together with the public are anxiously awaiting the final verdict.
SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Celoplošné testovanie občanov Slovenskej republiky antigénovými testami za účelom zistenia rozsahu zamorenia infekciou koronavírusu Covid – 19. Vláda Slovenskej republiky v spolupráci so zdravotníkmi, armádou, políciou a samosprávami za výraznej podpory dobrovoľníkov otestovala v dňoch 31.10 – 1.11.2020 viac než 2,5 milióna obyvateľov. Účelom testovania bolo spomaliť šírenie ochorenia v čase, kedy naprieč Európou dramaticky narastal počet infikovaných a hrozil kolaps zdravotníctva vo viacerých krajinách a sumarizované dáta následne využiť v boji s pandémiou. 
COMMON RESPONSIBILITY
Nationwide testing of citizens of the Slovak Republic by antigen tests in order to determine the extent of infestation by coronavirus infection Covid - 19. The Government of the Slovak Republic in cooperation with health professionals, army, police and local governments with significant support of volunteers tested on 31.10 - 1.11.2020 more than 2.5 million inhabitants. The purpose of the testing was to slow down the spread of the disease at a time when the number of infected people was increasing dramatically across Europe and the health collapse threatened in several countries, and the summarized data could then be used to fight the pandemic.
TEST DEMOKRACIE
Celosvetová pandémia koronavírusu Covid - 19 - si vyžiadala zavedenie prísnych hygienických opatrení aj na Slovensku. Po relatívne pokojnom priebehu prvej vlny sa situácia v celej krajine začína komplikovať. Svedomitosť pri dodržiavaní stanovených pravidiel je rovnako testom tolerancie národa k základným princípom súžitia v demokracii.
THE TEST OF DEMOCRACY
 The worldwide pandemic of the coronavirus Covid - 19 - required the introduction of strict hygiene measures in Slovakia as well. After a relatively calm course of the first wave, the situation across the country begins to complicate.Conscientiousness in observing the established rules is also a test of the nation's tolerance of the basic principles of coexistence in democracy.
NOČNÍ VLCI
Jazdci najstaršieho motorkárskeho klubu v Rusku, vzdali hold padlým sovietskym vojakom pri viacerých pamätníkoch 2. svetovej vojny na Slovensku. Členov kontroverzného gangu, ktorý má blízko k Vladimírovi Putinovi vítali najmä pamätníci bývalého režimu.
NIGHT WOLVES
The riders of the oldest motorcycling club in Russia paid tribute to fallen Soviet soldiers at several World War II memorials in Slovakia. Members of the controversial gang, which is close to Vladimir Putin, were especially welcomed by memorials to the former regime.
THE HUMAN BODY
Kontroverzná výstava prezentujúca preparáty ľudských tiel opätovne zavítala na Slovensko. Protichodné reakcie nielen v kruhoch odbornej verejnosti vyvoláva najmä z dôvodu prekročenia nepísaných hraníc etického nakladania s ľudským telom po smrti. Odporcovia spochybňujú pôvod vystavovaných tiel, legálnosť ich nadobudnutia a rovnako diskutovaný je aj komerčný rozmer výstavy. Na vernisáži sa na pozvanie organizátorov zúčastnili finalistky súťaže miss, ktoré ochotne pózovali medzi exponátmi, čo bolo tiež vnímané rozpačito.
THE HUMAN BODY
The controversial exhibition presenting preparations of human bodies visited Slovakia again.It provokes contradictory reactions not only in the circles of the professional public, mainly due to the crossing of the unwritten limits of the ethical treatment of the human body after death.Opponents question the origin of the exhibited bodies, the legality of their acquisition, and the commercial dimension of the exhibition is also discussed.At the opening of the organizers, the finalists of the miss competition took part in the opening, who willingly posed among the exhibits, which was also perceived as embarrassing.
MODRÉ VIANOCE
Sviatky pokoja a radosti v 1. nápravnovýchovnej skupine väznice v Leopoldove sa od bežného dňa vo výkone trestu veľmi neodlišujú. Väzni majú okrem sviatočnej večere povolenú len striedmu výzdobu spoločných priestorov. Prísny režim, tak aspoň na krátko dáva tušiť, ako plynie čas vonku. 
BLUE CHRISTMAS
The holidays of peace and joy in the 1st correctional group of the Leopoldov prison are not very different from a normal day in the execution of a sentence. Apart from the festive dinner, prisoners are only allowed to decorate the common areas moderately. Strict regime, so at least for a short time they can guess how time goes outside.
SPOLOČNÝ HROB
Kladenie nevyzdvihnutých ostatkov ľudských tiel v bratislavskom krematóriu do spoločného hrobu. Zamestnanci spoločnosti Marianum, ktorá spravuje cintoríny v Bratislave, likvidujú v rámci naplnenia úložných kapacít ostatky tiel o ktoré nikto dlhodobo neprejavil záujem. Popol jednotlivcov tak končí navzájom zmiešaný v hrobe, do ktorého je spúšťaný počas smútočného obradu cez provizórnu odpadovú rúru.
COMMON TOMB 
Placement of uncollected remains of human bodies in the Bratislava crematorium in a common grave. Employees of the Marianum company, which manages cemeteries in Bratislava, are disposing of the remains of bodies that no one has shown interest in for a long time as part of the filling of storage capacities. The ashes of the individuals thus end up mixed with each other in the grave, into which it is lowered during the mourning ceremony through a temporary waste pipe.
Back to Top